Omsorgstandpleje

Sådan kommer man med i ordningen.

Sådan kommer man med i ordningen

Man skal visiteres til omsorgstandpleje
Det er kommunens visitatorer, der visiterer til omsorgstandpleje. De vurderer behovet for omsorgstandpleje / tandpleje i hjemmet på samme måde, som de vurderer behov for fx hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Visitators vurdering er en helhedsvurdering, der er konkret, individuel og begrundet.

Bor du på plejehjem, er det plejehjemslederen, der vurderer, om du er berettiget til omsorgstandpleje. I forbindelse med at du visiteres til for eksempel personlig pleje eller praktisk hjælp, vurderer visitator om du er berettiget til omsorgstandpleje.

Modtager du anden hjælp fra Ældre- og Handicapforvaltningen, kan du spørge den medarbejder, du er i kontakt med, om du er berettiget til omsorgstandpleje.

Hvis du ikke modtager nogen form for hjælp, men alligevel tror, at du opfylder betingelserne for at få omsorgstandpleje, kan du kontakte kontaktcentret på telefon 99 82 50 00.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af omsorgstandplejen.

Omsorgstandpleje eller specialtandpleje?
I visse tilfælde kan patienter, der synes at høre ind under omsorgstandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til behandling i specialtandplejeordningen. Læs mere om specialtandplejeordningen.

Klagemuligheder
Man kan som borger/patient [i henhold til LBK nr 995 af 14/06/2018] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet) over kommunens afgørelse. Man kan klage over:

  • om man er omfattet af reglerne om omsorgstandpleje
  • egenbetalingen
  • omfanget af omsorgstandpleje.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.